*Куб - повний комплекс хмарних послуг!

Договір приєднання

Редакція 1 від 22.11.2021
М. Харків

Фізична особа підприємець Хандрико Владислав Андрійович, діючий на підставі факту державної реєстрації (дата запису: 29.10.2020 Номер запису: 2004800000000249459) надалі Виконавець, публікує відповідно до статті 634 Цивільного Кодексу України договір приєднання (далі за текстом – «Договір»)
про наступне.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 • 1.1. Виконавець надає, а Замовник отримує надані йому послуги (далі Послуги) згідно з умовами цього Договору. Перелік Послуг, їх вартість та умови надання визначаються на порталі https://portal.kub.ua/ та/або у відповідних Додатках до цього Договору.

2. ТЕРМIНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Замовник – будь-яка фізична або юридична особа, якій Виконавець надає Послуги на умовах, визначених в Договорі.

Ліцензійна угода (договір) з кінцевим користувачем – угода, задекларована Правовласником програми в односторонньому порядку. Ліцензійна угода з кінцевим користувачем включається в програму (з’являться при інсталяції) та/або розміщується на офіційному сайті відповідного Правовласника.

Портал Виконавця – веб-сайт Виконавця, розміщений за посиланням https://portal.kub.ua/, призначений для реєстрації Замовника в системі Виконавця та для подальшого користування Послугами Виконавця.

Послуги – комплекс дій щодо обробляння даних, розміщування інформації на веб-вузлах, щодо програмного забезпечення та інші послуги щодо забезпечення iнформацiйно-технологiчною інфраструктурою (згідно державного класифікатора продукції та послуг), а саме надання в розпорядження Замовнику частини ресурсів інфраструктури, що розміщується на майданчику Дата-центру.

Дата-центр – спеціалізоване приміщення або будівля для розміщення серверного і комунікаційного устаткування і підключення до каналів мережі Інтернет; також розуміється як стороння Компанія (третя особа), що надає послуги Виконавцю, крім випадків, коли Замовник використовує власний
Дата-центр Виконавця.

Правовласник – особа, якій відповідно до законодавства належать виключні майнові права на об’єкт права інтелектуальної власності чи особа, якій надано право на використання об’єкта права інтелектуальної власності та повноваження від імені власника виключних майнових прав на цей об’єкт
перешкоджати неправомірному використанню об’єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання відповідно до законодавства.

Віртуальний виділений сервер – віртуальний сервер, створений на обладнані Дата-центру, який забезпечує Замовника необхідним обсягом обчислюваних ресурсів.

Виділений сервер – окремий фізичний сервер, який надається Замовнику в аренду.

Веб-хостинг – послуга надання дискового простору для розміщення даних на сервері, який постійно знаходиться в мережі, надання можливості розміщення даних Замовника на обладнанні Дата-центру з попередньо встановленим програмним забезпеченням з підключенням до мережі Інтернет.

Віртуальний диск – виділений обсяг дискового простору, що розміщується на технічному майданчику Виконавця.

Резервне FTP-сховище – надання окремого дискового місця для Замовника на обладнанні Дата Центру з підключенням до мережі Інтернет.

IaaS (lnfrastructure as а Service) – хмарна обчислювальна інфраструктура, надана Замовнику за плату та призначена на для розгортання програмних рішень Замовника.

Доменне ім’я (домен) – частина ієрархічного адресного простору мережі Інтернет, яка має унікальну назву, що її ідентифікує, обслуговується групою серверів доменних імен та централізовано адмініструється. Домен ідентифікується іменем домену.

Додаткові послуги – інші послуги, пов‘язані з наданням та підтримкою доменів, адрес в мережі Інтернет, тощо.

Обчислення строків – всі терміни для цілей Договору визначаються за київським часом. Робочі дні визначаються відповідно до офіційного календаря п’ятиденного робочого тижня з вихідними днями в суботу та неділю.

Центр підтримки – система обміну повідомленнями між Замовником та Виконавцем шляхом відправки/отримання запитів через електронну форму або панель управління послугами через Портал Виконавця.

Угода про рівень обслуговування – документ, який описує технічні характеристики Послуг, що надаються Замовнику.

3. АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОРУ

 • 3.1. Для укладення Договору, Замовник повинен прийняти його умови у повному обсязі, без будь яких виправлень та застережень. У разі незгоди Замовника з одним або з декількома положеннями Договору, Замовник позбавляється права на укладення Договору та користування Послугами Виконавця.
 • 3.2. Договір вважається укладеним в письмовій формі, з моменту його акцептування Замовником. Додаткове укладання письмового договору не вимагається. Умови Договору є однаковими для всіх Замовників.
 • 3.3. Акцептування Договору відбувається шляхом реєстрації на порталі Виконавця за адресою https://portal.kub.ua/
 • 3.4. Замовник зобов’язуються вказати власні персональні дані та дані організації, яку він представляє на сторінці редагування персональної інформації.

4. ЗАГАЛЬНI УМОВИ ПАДАНИЯ ПОСЛУГ

 • 4.1. Послуги надаються Замовнику за таких умов:
  4.1.1. акцептування Замовником умов цього Договору;
  4.1.2. наявності у Виконавця технічної можливості для надання Замовнику Послуг;
  4.1.3. внесення Замовником на поточний рахунок Виконавця достатньої суми грошових коштів для користування обраною Послугою згідно з Тарифами відповідно до погодженого періоду.
 • 4.2. У разі, якщо Замовник має перед Виконавцем непогашену заборгованість, Виконавець має право в односторонньому по рядку без додаткового погодження припинити надання послуг. Таке припинення не
  вважається порушенням умов Договору та не є підставою для застосування положення про договірну відповідальність.
 • 4.3. Факт належного надання Послуг за Договором оформлюється актами прийому-передачі послуг (далі – акти). Такі акти надаються Виконавцем Замовникові фізичній особі за iї запитом. У разі відсутності зауважень Замовника, що стосуються надання та/або належного надання Послуг після закінчення звітного періоду, вважається, що Послуги були надані належним чином та в повному обсязі.
 • 4.4 Замовникам юридичним особам Акти надаються засобами електронного документообороту з Електронним цифровим підписом протягом 10 днів за дати закінчення календарного місяця. Замовник
  зобов’язується, у випадку відсутності мотивованих заперечень, стосовно наданих послуг, протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання, підписати Акт відповідно власним Електронним цифровим підписом та направити електронними засобами Виконавцю. У випадку наявності заперечень, Замовник зобов’язуються скласти акт урегулювання розбіжностей із зазначенням причини , за яких Акт не може бути підписаний, та направити акт урегулювання розбіжностей протягом часу , визначеного для відправки Акту. Якщо в означений час Замовник не підписав примирник Акту прийому-передачі або акту врегулювання розбіжностей, послуги вважаються наданими, а Акт, підписаний Виконавцем, прирівнюється до Акту, підписаного обома Сторонами.

5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКIВ

 • 5.1. Bci розрахунки за цим Договором здійснюються в національний валюті України – гривні , шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.
 • 5.2. Вартість Послуг залежить від конфігурації Послуг, що надаються Замовнику, та обчислюється відповідно до чинних Тарифів, зазначених на Порталі та\або в Додатках до Договору.
 • 5.3. Виконавець має право змінювати вартість Послуг в односторонньому порядку. Нова вартість Послуг вступає в дію з початку розрахункового періоду, наступного за тим, в якому відбулася зміна вартості Послуг.
 • 5.4. Про зміну вартості Послуг, Виконавець повідомляє Замовника шляхом надсилання відповідного повідомлення на Порталі та на електрону адресу Замовника, вказану при реєстрацій та в особистому
  кабінеті на Порталі.
 • 5.5. У разі незгоди Замовника із зміною вартості Послуг, Замовник зобов’язаний повідомити про це Виконавця протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання повідомлення. Таке повідомлення
  вважається відмовою від виконання зобов’язань з оплати замовлених Послуг. В такому разі, Договір, на підставі якого надаються Послуги , вважається припиненим без підписання будь-яких додаткових документів.
 • 5.6. У разі відсутності повідомлення про незгоду з новою вартістю Послуг, вважається, що Замовник прийняв нову вартість Послуг без заперечень.

6. ВIДПОВIДАЛЪНIСТЬ CTOPIH

 • 6.1. Сторони несуть відповідальність за часткове чи повне невиконання договірних зобов’язань відповідно до чинного законодавства України.
 • 6.2. Виконавець несе відповідальність:
  6.2.2. За цілодобове надання Послуги з конфігурацією, зазначеною на Порталі та\або Додатках цього Договору. За порушення якості Послуг, що надаються, або за переривання в наданні таких Послуг, з вини Виконавця, розмір відповідальності визначається відповідно до Закону України № 1280-IV «Про телекомунікації».
 • 6.3. Виконавець не несе відповідальності:
  6.3.1. За зміст та якість інформації, яка передається Замовником мережею Інтернет та яка розміщена на ресурсах Замовника.
  6.3.2. За пошкодження обладнання чи збереження даних (інформації), що зберігається на такому обладнанні, у випадках вилучення даного обладнання податковими чи правоохоронними органами, чи іншими органами державної влади (місцевого самоврядування), що діють в рамках своїх повноважень.
  6.3.3. За збиток або шкоду, нанесені Замовнику третіми особами в результаті використання Послуг.
  6.3.4. За будь-яку шкоду, що зазнав Замовник внаслідок використання мережі Інтернет, у тому числі втрату даних у результаті затримок, відсутності доставки, помилкової адресації або переривання Послуг,
  які виникли як результат користування мережею Інтернет, або дії чи бездіяльності Замовника.
  6.3.5. За працездатність Глобальної мережі Інтернет у цілому й каналів зв’язку третіх сторін, до яких підключений Виконавець, за якість або придатність мережі Інтернет для конкретних цілей.
  6.3.6. За порушення Замовником норм чинного законодавства у сфері авторського права та суміжних прав щодо встановленого на сервері програмного забезпечення. Виконавець не уповноважений вимагати
  від Замовника документів (ліцензійних договорів), що підтверджують правомірність використання програмного забезпечення, проте Замовник даним Договором гарантує правомірність такого використання.
  6.3.7. За збереження інформації на сервері та за втрату роботоспроможності серверу у разі витоку інформації про авторизаційні дані до віртуального серверу (консолі серверу, операційної системи та будь-якого програмного забезпечення, встановленого на сервері) чи у випадку зламу операційної системи та/або встановленого на сервері програмного забезпечення.
  6.3.8. За працездатність програмного забезпечення, встановленого Замовником, та за затримки, перебої в роботі і неможливість повноцінного використання програмних і апаратних ресурсів Виконавця та Замовника, які відбуваються прямо або побічно з причини дії або бездіяльності третіх осіб. Виконавець не несе відповідальності за якість ліній зв’язку, обладнання, програмного забезпечення, що надаються
  Замовнику третіми особами, за якість послуг третіх осіб.
 • 6.4. Виконавець надає Послугу, не гарантуючи абсолютну стабільність електроживлення та кліматичного режиму Дата Центру, незважаючи на сумлінність останнього у підтримці на високому рівні їх характеристик. З урахуванням цього, Сторони дійшли згоди про те, що короткочасний вихід електроживлення та кліматичного режиму Дата Центру за припустимі межі не є виною Виконавця.
 • 6.5. Виконавець ні за яких обставин, наскільки це допускається законодавством України, не відшкодовує будь-які непрямі збитки або упущену вигоду Замовника. У будь-якому випадку максимальний розмір відповідальності Виконавця, за цим Договором, за можливу шкоду, збитки Замовника не може перевищувати розміру абонентської плати за один місяць за цим Договором.
 • 6.6. Відповідальність за розголошення мережних реквізитів несе винна сторона.
 • 6.7. Замовник бере на себе повну юридичну відповідальність і врегулювання всіх можливих претензій Виконавцю, з компенсацією за свій рахунок всіх необхідних судових та інших витрат, якщо такі претензії виникли з вини Замовника і були пред’явлені Виконавцю в зв’язку з виконанням Послуг. При цьому Виконавець негайно не пізніше 7 календарних днів з моменту отримання таких претензій повідомляє письмово про це Замовника.
 • 6.8. Замовник самостійно відповідає за шкоду, заподіяну в процесі використання Послуги особі або майну громадян, юридичних осіб, держави або моральності населення. Замовник самостійно несе
  відповідальність за претензіями чи позовами третіх осіб та/або контролюючих органів, пов’язаних з незаконним використанням Замовником Послуги, IP-адреси, обладнання та програмного забезпечення, пов’язаних з Послугою. Виконавець не несе відповідальності перед третіми особами за дії Замовника. У
  разі отримання зазначених у цьому пункті претензій від третіх осіб, Виконавець передає їх на розгляд Замовнику, про що повідомляє адресата.
 • 6.9. В разі затримки оплати Замовник сплачує пеню за весь період затримки, яка обчислюється від вартості неоплаченої Послуги у розмірі облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який нараховується пеня, за
  весь період затримки. У разі зазначеної затримки оплати понад один місяць, Виконавець має право через місяць після отримання Замовником письмового попередження відмовити в подальшому наданні Послуги
  та припинити дію Договору. Припинення надання Послуги та припинення дії Договору не звільняє Замовника від оплати заборгованості.
 • 6.10. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання своїх зобов’язань за цим Договором.
 • 6.11. Сторона, яка порушила Договір, несе відповідальність за наявності її вини (умислу або необережності).
 • 6.12. Сторона є невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання Договору.

7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

 • 7.1. Жодна із сторін не несе відповідальності перед іншою стороною за повне або часткове невиконання зобов’язань по даному договору, якщо це невиконання буде наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), незалежних від волі Сторін, що виникли після підписання цього Договору (а саме: пожежі, стихійних лих, дії державних органів (включаючи непередбачені зміни законодавства, які погіршують стан виконання договірних зобов’язань Сторін, несвоєчасне опублікування нормативних актів чи інструктивних документів, інше). При цьому строк виконання зобов’язань за цим Договором відповідно переноситься на час дії обставин непереборної сили.
 • 7.2. Свідоцтво, що видане Торгово-промисловою палатою України чи іншим компетентним органом, є достатнім підтвердженням наявності та продовження дії непереборної сили.
 • 7.3. Сторона, для якої склалась неможливість виконання зобов’язання в 5-денних термін, починаючи з моменту їх настання, у письмовій формі повідомляє іншу Сторону за Договором про настання (припинення) таких обставин. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання (припинення) форс-мажорних обставин позбавляє Сторони права посилатись на них як на підставу, що звільняє від відповідальності за невиконання зобов’язань. В разі довготривалості дії форс-мажорних обставин Сторони мають право по взаємній згоді розірвати Договір.

8. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

 • 8.1. Обов‘язки Виконавця:
  8.1.1. Надавати Замовнику замовлені Послуги в повному обсязі в узгоджені цим Договором терміни;
  8.1.2. Вести достовірний облік наданих послуг;
  8.1.3. На прохання Замовника надавати йому консультації щодо використання замовлених Послуг;
  8.1.4. Надавати у тимчасове платне користування обладнання, необхідне Замовнику для користування послугами, за його замовленням.
  8.1.5. У разі фізичного пошкодження Серверу відновити його функціональність протягом 48 годин;
  8.1.6. У разі неможливості відновити функціональність пошкодженого Серверу у строк, визначений п.8.1.5. цього Договору надавати послугу на іншому робочому Сервері;
  8.1.7. У випадку вилучення Серверу правоохоронними органами в порядку передбаченого чинним законодавством України, протягом 7 календарних днів надати інший Сервер.
  8.1.8. Виконавець виконує також інші обов’язки, передбачені ст. 39 ЗУ № 1280-IV «Про телекомунікації».
 • 8.2. Обов‘язки Замовника:
  8.2.1. Своєчасно, згідно цього Договору, вносити плату за Послуги.
  8.2.2. Призначити представника, який має право передавати черговому інженеру Виконавця вимоги щодо виконання дій з обладнанням (перезавантаження чи відключення).
  8.2.3. Не використовувати Послуги в цілях, заборонених чинним законодавством України.
  8.2.4. Не використовувати Послугу для розповсюдження забороненої чи конфіденційної інформації, а також інформації, яка порушує право інтелектуальної власності. Вживати всіх необхідних заходів щодо безпеки інформації, яка передається через мережу Інтернет.
  8.2.5. Дотримуватися чинного законодавства в галузі телекомунікацій.
  8.2.6. Не використовувати обладнання, встановлене у Дата Центрі, як транзитного комутатора або проксі-сервера для маршрутизації транзитного трафіку через Дата Центр.
  8.2.7. У випадку зміни назви, юридичної або поштової адреси, осіб, відповідальних за виконання цього Договору, контактного телефону, тощо письмово інформувати Виконавець не пізніше семи календарних днів з моменту настання таких змін.
  8.2.8. У разі незгоди з новими тарифами Замовник повинен письмово попередити про це Виконавця протягом 10 календарних днів з дати отримання попередження про зміну тарифів.

9. КОНФIДЕНЦIЙНIСТЬ IHФOPMAЦII

 • 9.1. До конфіденційної інформації належить вся інформація, визначена Сторонами як конфіденційна, зокрема, але не обмежуючись: номером рахунку Замовника, персональними даними Сторін, даними, що забезпечують доступ до порталу Виконавця.
 • 9.2. Сторони зобов’язуються зберігати конфіденційну інформацію , отриману в результаті виконання цього Договору, за винятком випадків, коли це письмово санкціоновано іншою Стороною або вимагається
  державними органами відповідно до чинного законодавства.
 • 9.3. За розголошення конфіденційної інформації винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

10. СТРОК ДII ДОГОВОРУ

 • 10.1. Договір є публічним i безстроковим та діє до його припинення будь-якою із Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством, але у будь-якому випадку до моменту остаточного його виконання Сторонами.
 • 10.2. Цей Договір вважається погодженим Замовником та укладеним за місцезнаходженням Виконавця з дати акцептування.
 • 10.3. Договір може бути достроково припинений:
  10.3.1. за вимогою однієї із Сторін, при цьому остання зобов’язана не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів письмово повідомити про це іншу Сторону шляхом направлення листа на електронну пошту, а також провести взаєморозрахунки та виконати всі фінансові зобов’язання одна перед одною з дотриманням умов цього Договору;
  10.3.2. у випадку несплати Замовником вартості Послуг протягом 30 (тридцяти) календарних днів з настання кінцевої дати сплати вартості Послуг, Договір вважається припиненим в частині неоплачених Замовником Послуг;
  10.3.3. за рішенням суду.
  10.4. Договір, припинений з будь-яких причин, визначених Договором, вважається припиненим окрім частини, що стосується виконання Замовником грошового зобов’язання, яка втрачає свою чинність тільки
  після виконання Замовником грошового зобов’язання у повному обсязі.

11. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО ДОГОВОРУ

 • 11.1. Виконавець самостійно у відповідності та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови Договору. Під час дії Договору Виконавець має право самостійно змінити та/або доповнити умови цього Договору та інших документів, розміщених на Сайті та Порталі Виконавця. Інформування Замовника про зміну редакції Договору та інших документів, розміщених на сайті та Порталі Виконавця здійснюється Виконавцем шляхом розміщення відповідної редакції Договору на Порталі Виконавця. Виконавець гарантує та підтверджує, що розміщена на Порталі Виконавця поточна редакція тексту цього Договору є дійсною.
 • 11.2. У разі незгоди Замовника із змінами та/або доповненнями , внесеними до Договору та інших документів, розміщених на сайті та Порталі Виконавця Замовник має право припинити Договір згідно з
  порядком, викладеним в Договорі, протягом 10 (десяти) календарних днів з дня, коли він дізнався чи міг дізнатися про внесені до Договору та інших документів, розміщених на сайті та Порталі Виконавця зміни.

12. ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРIВ

 • 12.1. Всі спірні питання та розбіжності, які виникають між Сторонами з цього Договору або в зв’язку з ним, вирішуються шляхом переговорів. У випадку, коли Сторони не дійдуть згоди, справа підлягає передачі на розгляд суду за підвідомчістю спорів (попередньо застосовується претензійний порядок розгляду спорів).

13. УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННО ЦИФРОВОГО ПIДПИСУ

 • 13.1 . В рамках Договору визнаються різні типи електронних документів в системі «M.E.Doc» чи аналогах в електронному вигляді із застосуванням електронного цифрового підпису (далі – ЕЦП), як оригіналу, а саме: рахунки, акти прийому передачі наданих послуг, довіреності (далі – Документи).
 • 13.2. Направлення Сторонами один одному документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку здійснюється відповідно до чинного законодавства України про порядок застосування електронного цифрового підпису.
 • 13.3. Сторони зобов’язані:
  13.3.1. надсилати один одному документи в електронному вигляді підписані електронними цифровими підписами у форматі, затвердженому чинним законодавством України;
  13.3.2. для накладання ЕЦП на документи в електронному вигляді при їх передачі до іншої Сторони використовувати особистий ключ, відповідно якому посилений сертифікат відкритого ключа надано другій Стороні разом із цією Угодою;
  13.3.3. забезпечити конфіденційність особистих ключів;
  13.3.4. вести архів надісланих файлів документів із накладеними на них ЕЦП та отриманих електронних квитанцій з ЕЦП другої Сторони. Зберігати даний архів протягом строку, передбаченого законодавством
  для зберігання документації на паперових носіях;
  13.3.5. забезпечувати зберігання i конфіденційність отриманих в електронному вигляді документів.
 • 13.4. Сторони мають право:
  13.4.1 не надавати документи у паперовому вигляді, якщо їх було надіслано в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку, прийнято до бази даних однієї із Сторін;
  13.4.2 не надсилати документ и засобами телекомунікаційного зв’язку у разі їх подання в паперовому вигляді.
 • 13.5. Порядок вирішення спірних питань , щодо застосування ЕЦП:
  13.5.1. У разі виникнення спірних питань , пов’язаних з автентичністю документів в електронному вигляді та часом їх відправлення, заінтересована Сторона направляє іншій Стороні письмове повідомлення з обґрунтуванням причини своєї вимоги та вказівкою дати номера електронного документа, що є предметом спору (далі – Вимога).
  13.5.2. Вимога пред’являється i розглядається з письмовим наданням відповіді в терміни, передбачені законодавством.
  13.5.3. За наслідками вирішення спірних питань між Сторонами складається акт, в якому розкривається суть i тип спору та який підписується уповноваженими представниками Сторін. Підставою для вирішення спорів є протоколи обміну інформацією, електронні архіви.
  13.5.4. Для вирішення спору Сторони повинні надати такі матеріали:
  – зовнішні нociї ключової інформації;
  – спірний електронний документ у вигляді файлу із накладеним на нього ЕЦП.
  13.5.5. При розгляді спору представниками Сторін перевіряється автентичність електронних документів, а також коректність ключової інформації.

14. ПРИКІНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

 • 14.1. Замовник не має права передавати третім особам права та зобов’язання за цим Договором без письмової згоди Виконавця. Виконавець має право передавати свої зобов’язання третім особам з попереднім інформуванням про це Замовника, яке здійснюється шляхом розміщення відповідного повідомлення про таку передачу на сайті Виконавця.
 • 14.2. Замовник визнає, що повідомлення, листи, претензії та інші юридично значимі документи, спрямовані Виконавцем по каналах електронного зв’язку (факс, електронна пошта Замовника, адреса якої вказана в реквізитах цього Договору) мають юридичну силу на рівні з документами, виконаними в простій письмовій формі на паперовому нociї. Замовник зобов’язується самостійно i вчасно перевіряти
  кореспонденцію, відправлену вищевказаними способами.
 • 14.3. Виконавець зобов’язується надавати Замовнику інформацію про питання функціонування i структури, а також додаткові послуги та компетенції Виконавця.
 • 14.4. У разі зміни адрес i / або розрахункових реквізитів Замовника, Замовник, чиї реквізити змінилися, зобов’язаний повідомити про це Виконавця протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту вступу в силу таких
  змін та здійснити редагування «Облікового запису» на Порталі Виконавця.

15. РЕКВIЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Хандрико В.А.
Ідентифікаційний номер 252635251545
Юридична адреса: Україна, 61162 м. Харків, пр.Ландау Льва, буд. 2, кв. 15
ПР/Р UA613515330000026004052160151
МФО 351533
Харків.ГРУ АТ КБ”ПриватБанк”
Тел +38097 939 78 72
mail: [email protected]
http: www.kub.ua